واقعیت افزوده در صنایع مهندسی

واقعیت افزوده در صنایع مهندسی:
واقعیت افزوده در صنایع نیز کاربردهای گوناگونی دارد. استفاده از AR در بخش های آموزش، تعمیرات، کنترل از راه دور و سایر موارد امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.
و قطعا در آینده ای نه چندان دور از AR در صنایع متخلف در وسعت بیشتری استفاده خواهد شد.