الفبازی

بسته آموزشی الفبازی

44 مرحله بازی آموزشی با هدف آموزش حروف الفبا و اعداد  به کودکان در قالب بازی، به همراه کتب و فلش کارت های مجهز به تکنولوژی واقعیت افزوده